Οι Ιούλιοι της νήσου Κύπρου

Ἰούλιος ᾳφο΄ [1570] (…) καὶ ἀφῆς ἔμεινε ἡ Κύπρο εὶς τὸ χέρι τους [ενν. Τούρκους] ἐτραβενιάσα τόσα κακὰ ὅπου νὰ μηδὲν τὰ δώσῃ ἀφέντης ὁ θεὸς ἄλλου τόπου. Πρῶτον ἐτριβενίασε τἄπισα ἁποῦ τὴν ἐπῆρα μία ἀκρίβεια ἁποῦ ἐπουλήθη τὸ μὀδι τὸ σιτάριν δύο πγάστρες βενέτικες καὶ τὸ κρέας μιά, καὶ έστάθην ἕναν χρόνον. Δεύτερον ἦρτεν ἕναν θανατικό ἁποῦ κράτησε οκτὠ μῆνες καὶ έπέθαναν ἀπό τὰ τρία μερτικὰ τὰ δύο καὶ ἐσκλαβωθῆκα, καὶ ἄλλη τόση αὔξανε περίτου. Τἀπίσω εἰς τοὺς ᾳφος’ ἦρτεν τόση ἀκρίδα καὶ βροῦχος εἰς τὸ νησὶ ἁποῦ ἐφαγε οὗλα τἀ γεννήματα τοῦ νησιού καὶ τὰ φύλλα τω δετρῶ, καὶ εἰς τὸ μέρος τῆς χώρας ἐσφαλοῦντο ἅνταν να ‘θέλαν νὰ πγιοῦ νερό, ὅπου ποτὲ δὲν ἔφτασεν τινάς τιτοίαν ὀργή καὶ θυμό ἀφέντου τοῦ θεοῦ.

Γεωργίου Βουστρωνίου Χρονικόν. Λευκωσία: Φιλόκυπρος, 158-160.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s